Thông báo trường Mâm non Hoa Lan tự đánh đạt Kiểm định chất lượng trường mầm non năm học 2018-2019 cấp độ 2, chuẩn quốc gia mức 1