Các sản phẩm đồ dùng đồ chơi tự tạo của giáo viên trong hội thi 

Đồ dùng đồ chơi lớp Mẫu giáo 4-5 tuổi A

Cô Hứa Thị Hoa- Cô Pi Năng Thị Son Dy

 

 Đồ dùng đồ chơi lớp Mẫu giáo 4-5 tuổi B

Cô Nguyễn Thị Kim Loan- Cao Thị Xi Te

 

Đồ dùng đồ chơi lớp Mẫu giáo 5-6 tuổi A 

Cô Nguyễn Thị Nhung- Nguyễn Thị Mỹ Thanh

 

 Đồ dùng đồ chơi lớp Mẫu giáo 5-6 tuổi B

Cô Nguyễn Thị Vy Tường- Phan Thị Nhung

 Đồ dùng đồ chơi lớp Mẫu giáo 3-4 tuổi A

Cô Nguyễn Thị Ni- Lê Thị Thu Hồng

Đồ dùng đồ chơi lớp Mẫu giáo 3-4 tuổi B

Phan Thị Lệ Quỳnh- Nguyễn Thị Thanh Thảo

 

Đồ dùng đồ chơi lớp nhà trẻ 25-36 tháng tuổi

Trần Thị Thảo- Nguyễn Thị Loan