Các cháu  và các cô giáo tham gia văn nghệ "Múa hát mừng xuân kỷ hợi 2019"

Cô và Các cháu 3-4 tuổi 

Các cháu lớp 4-5 tuổi 

Các cháu lớp Mẫu giáo 5-6 tuổi

Tiết mục của các cô giáo