tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh covis-19

Kế hoạch tuyên truyền dịch bệnh Covid-19 đến toàn thể công chức, viên chức trong đơn vị