Triển khai những việc làm để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học

Thực hiện theo công văn số 103/PGDĐT-TCCB ngày 11 tháng 3 năm 2020 về triên khai  những việc làm để phòng, chống dịch bệnh  Covid-19 trong trường học