Hoạt động tìm hiểu về bản thân trẻ

 

Hoạt động thực hiện vở học

Hoạt động tìm hiểu các cây hoa trong sân trường

Hoạt động vui chơi các góc